ΜΟΝΑΔΕΣ ΑΠΟΣΜΗΣΗΣ CLEAN

Η μονάδα CLEAN σχεδιάστηκε από την AIRTECHNIC για να επιτυγχάνει τον καλύτερο καθαρισμό του αέρα από μολυσματικά σωματίδια όπως καπνό, καπνό συγκολλήσεων, λάδια, δηλητηριώδη αέρια και ατμούς, αιθάλη, καθώς και την εξάλειψη των οσμών. Η κατασκευή είναι σύμφωνη με τους κανονισμούς Προστασίας του Περιβάλλοντος και τις οδηγίες της Υγειονομικής Υπηρεσίας (ΦΕΚ 2161, Αριθμ. Υ1γ/Γ.Π/οικ.47829).

 

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

Οι μονάδες CLEAN είναι κατάλληλες για χρήση σε ειδικές εφαρμογές με καύση ξύλου ή χρήση κάρβουνου, με απαραίτητη προϋπόθεση την συνεργασία του πελάτη με το τμήμα μελετών μας, την χρήση ηλεκτροστατικού φίλτρου και να είναι και το υπόλοιπο δίκτυο αερισμού κατάλληλο για τέτοιου είδους εφαρμογή. Για σωστή μελέτη της εκάστοτε εφαρμογής και επιλογή σωστού μεγέθους και αριθμού σταδίων φίλτρανσης, παρακαλούμε να επικοινωνήσετε με το έμπειρο τμήμα πωλήσεών μας.

 

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΑ ΣΤΑΔΙΑ ΦΙΛΤΡΑΝΣΗΣ

1ο ΣΤΑΔΙΟ : Ηλεκτροστατικό φίλτρο (εναλλακτικά : Ηλεκτροστατικό φίλτρο + λάμπες UVC).

2ο ΣΤΑΔΙΟ : Επίπεδο μεταλλικό φίλτρο G2, 48 mm (μονό ή διπλό στάδιο).

3ο ΣΤΑΔΙΟ : Επίπεδο συνθετικό φίλτρο G4, 48 ή 96 mm (εναλλακτικά : Επίπεδο συνθετικό φίλτρο Μ5, 48 mm).

4ο ΣΤΑΔΙΟ : Σταθερό σακόφιλτρο ινών γυαλιού F9, 292 mm.

5ο ΣΤΑΔΙΟ : Απόλυτο σταθερό σακόφιλτρο ινών γυαλιού Ε11 ή Ε12, 292 mm.

6ο ΣΤΑΔΙΟ : Απόλυτο σταθερό σακόφιλτρο ινών γυαλιού Η13, 292 mm.

7ο ΣΤΑΔΙΟ : Φυσίγγια ενεργού άνθρακα ή μείγματος με 50% ενεργή αλουμίνα (μονό ή διπλό στάδιο).

8ο ΣΤΑΔΙΟ (προαιρετικά) : Σύστημα διανομής αρώματος, με αντλία και χρονοδιακόπτη.

Μονάδα απόσμησης, ενδεικτικού τύπου CLEAN της AIRTECHNIC, κατάλληλη για χρήση σε κεντρική χοάνη κουζίνας με μεγάλη ένταση οσμών και ρύπων. Θα διαθέτει προφίλ αλουμινίου πλάτους 50 mm, με τοιχώματα σάντουιτς από γαλβανισμένο χαλυβδοέλασμα και μόνωση πολυουρεθάνης πυκνότητας 48 kg/m3. Θα διαθέτει φίλτρα ενισχυμένου τύπου και υψηλής διάρκειας ζωής, τα οποία θα συμφωνούν με τα πρότυπα ISO 16890, EN 779-2012 και ΕΝ1822, τοποθετημένα σε ειδικά σχεδιασμένους στεγανούς οδηγούς. Όλη η μονάδα θα είναι υδατοστεγής και αεροστεγής και θα διαθέτει θυρίδες επίσκεψης για εύκολο έλεγχο και αντικατάσταση των φίλτρων. ΚΑΤΟΠΙΝ ΖΗΤΗΣΗΣ μπορεί να διαθέτει σκέπαστρο βροχής / πίνακα ελέγχου με τους απαραίτητους διαφορικούς πρεσσοστάτες και λαμπτήρες για την οπτική προειδοποίηση της κατάστασης των φίλτρων / ρυθμιστή στροφών inverter της AIRTECHNIC / αισθητήριο διαφορικής πίεσης στον αεραγωγό προσαγωγής. Θα είναι κατάλληλη για χρήση σε ειδικές εφαρμογές με καύση ξύλου ή χρήση κάρβουνου, εάν το υπόλοιπο δίκτυο αερισμού διαθέτει ηλεκτροστατικό φίλτρο και είναι κατάλληλο για τέτοιου είδους εφαρμογή. Η μονάδα απόσμησης μπορει να περιλαμβάνει τα εξής στάδια φίλτρανσης :
Ηλεκτροστατικό φίλτρο / Ηλεκτροστατικό φίλτρο + λάμπες UVC
♦ Επίπεδο μεταλλικό φίλτρο G2, 48 mm (μονό ή διπλό στάδιο)
♦ Επίπεδο συνθετικό φίλτρο G4, 48 ή 96 mm / Επίπεδο συνθετικό φίλτρο Μ5, 48 mm
♦ Σταθερό σακόφιλτρο ινών γυαλιού F9, 292 mm
♦ Απόλυτο σταθερό σακόφιλτρο ινών γυαλιού Ε11 ή Ε12, 292 mm
♦ Απόλυτο σταθερό σακόφιλτρο ινών γυαλιού Η13, 292 mm
♦ Φυσίγγια ενεργού άνθρακα ή μείγματος με 50% ενεργή αλουμίνα (μονό ή διπλό στάδιο) (επαναγεμίσιμα)
♦ Σύστημα διανομής αρώματος, με αντλία και χρονοδιακόπτη
Θα συνοδεύεται από πιστοποίηση . Το εργοστάσιο κατασκευής θα είναι πιστοποιημένο κατά ISO 9001:2015 (Συστήματα Διαχείρισης Ποιότητας) και κατά ISO 14001:2015 (Συστήματα Περιβαλλοντικής Διαχείρισης).
Θα είναι κατασκευής της AIRTECHNIC, τύπος CLEAN...

Air purification unit, indicative type CLEAN of AIRTECHNIC, suitable for use in a central kitchen hood with high intensity of odors and pollutants. It will have an aluminium profile 50 mm in width, with double walls made of galvanized steel sheet and polyurethane insulation with a density of 48 kg/m3. It will have reinforced and long life filters, which will comply with the standards ISO 16890, EN 779-2012 and EN1822, mounted on specially designed watertight guides. The entire unit will be watertight and airtight and will have access doors for easy inspection and replacement of filters. UNDER REQUEST it may have rain cover / control panel with the necessary differential pressure switches and lights to visually warn of the filters condition / AIRTECHNIC inverter for speed adjustment / differential pressure sensor in the supply air duct. It will be suitable for use in special applications with burning wood or charcoal use, if the rest of the ventilation network has an electrostatic filter and is suitable for such application. The unit may include the following filtration stages:
Electrostatic filter / Electrostatic filter + UVC lamps
♦ Metallic panel filter G2, 48 mm (single or double stage)
♦ Synthetic panel filter G4, 48 or 96 mm / Synthetic panel filter M5, 48 mm
♦ Rigid glass fiber bag filter F9, 292 mm
♦ Rigid glass fiber absolute bag filter E11 or E12, 292 mm
♦ Rigid glass fiber absolute bag filter H13, 292 mm
♦ Cartridges with activated carbon or mixture with 50% activated alumina (single or double stage) (refillable)
♦ Perfume distribution system, with pump and timer
It will be accompanied by CE certification. The manufacturing plant will be certified according to ISO 9001:2015 (Quality Management Systems) and according to ISO 14001:2015 (Environmental Management Systems).
It will be manufactured by AIRTECHNIC, type CLEAN...